2006. godina

Izvještaj o radu u 2006.g.

1. Program „Unapređenja kvalitete života starijih osoba“

Cilj je programa stvaranje ‘mreže partnera’ (JLS, ustanova i udruga građana), oko utvrđenih prioriteta skrbi o starijim osobama u lokalnim zajednicama, educiranje suradnika za razvoj vlastitih programa, te stvaranje institucionalnih mehanizama za međusektorsku suradnju u vaninstitucionalnoj skrbi o osobama starije dobi. Program financira Istarska županija i gradovi u kojima se izvodi, a trajat će tri godine. Voditelj programa je Mladen Momčinović.

2006.
Program se u 2006. godini provodio u Labinu i Buzetu i u njega su uključene jedinice lokalne samouprave, domovi zdravlja,centri za socijalnu skrb, domovi za starije osobe, ustanove za zdravstvenu njegu bolesnika u kući i organizacije građana (Crveni križ, umirovljenici, SAB, Zdravi gradovi, Caritas i drugi). Održano je ukupno 5 radionica na kojima su prikupljeni podaci o potrebama i postojećim oblicima skrbi o starijima, a definirani su i prioriteti za buduće planiranje intervencija. Sudjelovali smo u prezentaciji Slike starenja u Istri u Bujama, Višnjanu i Pazinu.
Nakon radionica koje smo proveli u 2005.g. bilježimo niz samostalnih aktivnosti gradova i općina na planiranju i realizaciji nekih oblika vaninstitucionalne podrške starijim osobama. Radi se na osnivanju gerontološkog centra u Poreču, počinju s radom vježbaonice, radionice „Svatko ima nekog kojeg nema“, u Bujama i Umagu radionice „U mirovini sam – nisam miran“, osnivaju se dnevni boravci (Buzet), provode se analize kvalitete života starijih osoba (Buzet).  Program je financiran s 20.000 kuna od Istarske županije.

S udrugama umirovljenika izradili smo listu Zahtjeva za ostvarivanje prava i poboljšanje položaja umirovljenika. Radi upoznavanja javnosti s Zahtjevima održana je konferencija za tisak, te skup u Puli. U planu za 2007. g.  su tribine po gradovima u Istre. 

2. Program „Jačanje suradnje NVO-a i Savjeta za razvoj civilnog društva u Istri“

Cilj je ovog programa prepoznavanje kapaciteta NVO-a od strane vlasti i njihovo uključivanje u procese odlučivanja na županijskoj i lokalnoj razini. Program financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, a traje do 2005. do 2007.g. Voditelj programa je Mladen Momčinović.

2006.
Koncem 2004. godine na poticaj grupe organizacija civilnog društva Istarska županija je osnovala Savjet za razvoj civilnog društva u Istri.
Program je u 2005. godini bio usmjeren na jačanje utjecaja organizacija građana na odluke Savjeta, te razvoj suradnje sa županijskim tijelima.
U 2006.g. suradnja s NVO-a je pojačana radi uvođenjem novog mehanizma pri Skupštini Istarske županije planiranog kao zajedničko tijelo vijećnika Skupštine i predstavnika civilnog društva.  Tokom 2006. godine je, zahvaljujući zajedničkom promišljanju udruga iskristalizirano je da će nam zajedničko skupštinsko tijelo pomoći u uvođenju u skupštinsku raspravu onih tema i interesa koje su važne udrugama i vrijednostima koje one zastupaju. Savjet će i dalje nastojati jačati dijalog s poglavarstvom radi ostvarivanja cilja, stvaranja pretpostavki za jačanje civilnog društva u Istri. Predstavnici civilnog društva dogovorili su način biranja predstavnike udruga u zajedničko tijelo Skupštine (javni oglas, komisija za odabir, javnost), predmet rada zajedničkog tijela, odnos broja vijećnika i članova iz civilnog društva te druge detalje. Radi bolje međusobne komunikacije radi se WEB stranica Savjeta na kojoj će biti i podaci o zajedničkom tijelu Skupštine. Savjet je ove godine nastojao utjecati na veće sudjelovanje civilnog društva u izradi ROP-a, a udruge su ojačale komunikaciju sa Savjetom, IŽ je poduzela mjere radi osnivanja lokalne Zaklade za razvoj partnerstva između jedinica lokane samouprave i civilnog društva.
Program je financiran od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva s 80.000 kuna godišnje.

3. Program „Besplatna pravna pomoć“

U suradnji s Koalicijom za promociju i zaštitu ljudskih prava provodili smo u 2005.g.  kampanju za donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, te smo sudjelovali u radu radne grupa Ministarstva pravosuđa u izradi prijedloga Zakona. Prijedlog Zakona upućen je Vladi RH koja će ga početkom ove godine uputiti u saborsku proceduru.

2006.
Tokom 2006.g. pratili smo rad Ministarstva pravosuđa i Vlade radi upućivanja prijedloga Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u saborsku proceduru.  To se nije desilo u 2006.g. pa, planiramo početkom ponovnog saziva Sabora u siječnju 2007., aktualizirati ovo pitanje i vršiti pritisak na donošenju ZBPP. Saborskim zastupnicima iz Istre smo dostavili pitanja o statusu tog zakona. Planiranu aktivnost na analizi sadašnjeg stanja pružanja besplatne pravne pomoći u Istarskoj županiji nismo proveli jer nismo imali kapaciteta ni sredstava za tu aktivnosti.
U 2006. godini za ovaj program nisu osigurana sredstva.

4. Program „Dobra uprava u lokalnoj zajednici“

Cilj ovog programa bio je da se lokalna vlast (vijećnici i poglavarstva), u dva grada (Pula i Poreč) i jednoj općini (Brtonigla), educira i osnaži za uvođenje principa korisnički orijentirane lokalne uprave i samouprave temeljene na prepoznatim potrebama građana i osjetljivih skupina. Sredstva za provođenje programa nismo dobili.
Ipak smo proveli anketiranje svih tijela javne vlasti u Istri o njihovoj organiziranosti za provođenje Zakona o pravu na pristup informacijama. Rezultate ankete smo prezentirali na Okruglom stolu u Puli, 10. srpnja 2006.

5. Program Koalicije za promociju i zaštitu ljudskih prava „Promicanje europskih vrijednosti protiv rasizma i ksenofobije na lokalnom i regionalnom nivou“

Cilj ovog programa je izgradnja tolerantnog i nenasilnog društva kroz promjene u postojećoj prakse, stajališta i znanja, uloga, pristupa mogućnostima osoba isključenih i /ili diskriminiranih na etničkoj, vjerskoj ili drugoj osnovi.

2006.
U 2005.g. prikupljene su informacije i napravljena analiza, izrađen pisani materijal o antidiskriminacijskim zakonima RH i Europske unije. CGI je izradio analizu provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova kroz izbore 2005.
U 2006. g. izradili smo analizu govora mržnje prema ženama u medijima (Glas Istre i Jutarnji list), te smo lokalno obilježili 21.3. (dan protiv rasizma), 09.11.(dan protiv fašizma, antisemitizma i ksenofobije) te 10. 12.(dan ljudskih prava).
Provedba ovog programa Koalicije za promociju i zaštitu ljudskih prava financirana je od Nacionalne zaklade za razvoje civilnog društva.

6. Projekti protiv nasilja nad ženama
Polazimo od stava da za nasilje nema opravdanja, da nasilje u obitelji diskriminira žene i predstavlja teško kršenje ženskih prava.
Smatramo da žene žrtve obiteljskog nasilja moraju dobiti podršku države i zajednice kako bi ostvarile pravo na život bez nasilja.

„Prihvatilišta u gradovima Istre za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja“
2006.
Nakon osnivanja Mreže protiv nasilja „Sigurna kuća Istra“ u toku ove godine održale smo niz organizacijskih, operativnih, edukacijskih susreta i radionica za zaposlene, aktivistice, volonterke koje su angažirane na provedbi programa SKI. Tiskale smo i distribuirale dva letka (letak o ženskim pravima i letak o Sigurnoj kući Istra) te smo zajedno sa Sigurnom kućom Istra i povjerenstvima za ravnopravnost spolova obilježili nacionalni i međunarodni dan protiv nasilja nad ženama, javnim manifestacijama na tržnici u Puli i mimohodom (mirnohodom) Pulom.

Projekt „Provedba članka 5. i 7. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji“
S istim ciljem, podrške ženama koje su pretrpjele nasilje u obitelji, provele smo monitoring primjene čl. 5. i 7. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, te smo utvrdile da osobe koje su po zakonu dužne prijavljivati nasilje, najčešće to ne čine. O tome smo izvijestili javnost, tiskale smo letak „Tko to tamo još uvijek šuti“, a distribuirale smo ga po Istri i Hrvatskoj (uz podršku članica ŽMH). Održale smo Okrugli stol sa sucima za prekršaje (monitoring je pokazao da suci uglavnom ne sankcioniraju nasilnike) uz sudjelovanje sutkinje Visokog prekršajno suda i Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Pritisak na prekršajne sudove u Istri nastavljen je javnim skupovima, izjavama u Glasu Istre i sl.
Projekt je financiran od Ambasade USA u iznosu od 101.586 kuna.

Projekt „Društvenom odgovornošću do boljih uvjeta za žene“
Svjesne povećanih potreba za podrškom ženama koje su pretrpjele nasilje izvršile smo anketiranje poslodavaca i zaposlenih žena u Puli (10 poslovnih subjekata) i Poreču (10 posl. subjekata) s ciljem utvrđivanja da li postoje pravilnici ili drugi pisani oblici podrške ženama žrtvama nasilja u obitelji prilikom zapošljavanja, te tokom radnog procesa (radi povećanja mogućnosti zadržavanja poslova). Podaci su pokazali da one koje smatramo da su najugroženije za opstanak i održanje života nisu prepoznate kao kategorije koje bi trebalo podržati kod zapošljavanja ili zadržavanja radnih mjesta.
Također, vidimo da poslodavci uglavnom nemaju regulirane oblike podrške svojim radnicima. Ponekad sudjeluju u nekim humanitarnim aktivnostima od općeg značaja ali nemaju razrađenu politiku podrške onima koje bi trebalo zaposliti ili prema onima koji rade a trebaju neke oblike pomoći (fleksibilno radno vrijeme, vrtići, stan, prijevoz i sl). O rezultatu ankete i pitanjima društvene – socijalne odgovornosti informirali smo javnost organizirajući Okrugli stol i radionicu „Društvenom odgovornošću do boljih uvjeta za žene“ uz sudjelovanje UNDP-a Zagreb i Ekonomskog instituta Zagreb, dok se je predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova ispričala.
U svim ovim aktivnostima sudjelovale su i članice drugih nevladinih organizacija te članice povjerenstava za ravnopravnost spolova u Istri, pa je proces suradnje i zajedničkih edukacija nastavljen i u 2006.g.
Projekt je financiran od Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH s 40.000 kuna

7. Povećanje vidljivost nevladinih organizacija

Projekt «AVE» ima za cilj povećati aktivnosti, vidljivost i osnažiti organizacije civilnog društva. Polazi od suradnje i zajedničkog rada organizacija iz Zagreba, Lošinja, Vukovara, Bilja i Poreča.

Tijekom 2005. g. dogovorile smo osnovne poruke koje želimo dati javnosti o radu organizacija civilnog društva.
U 2006.g., radi podizanja svijesti nositelja vlasti, udruga i građana, održali smo nekoliko javnih prezentacija filma „Vidi mene“( u Puli, Poreču, Pazinu, Umagu, Bujama, Brtonigli), film smo dostavili udrugama i lokalnim TV stanicama.
Nositeljice projekta : CESI Zagreb, a projekt je financiran od AED-a.

8. Projekti u suradnji sa članicama Ženske mreže Hrvatske

U 2006.g. organizirale smo jedan regionalni sastanak članica ŽMH, sudjelovale u obilježavanju 08. marta u Zagrebu, organizirale smo sastanak/ skupštinu ŽMH u svibnju 2006. u Poreču. Provele smo „16 dana ženskog aktivizma protiv nasilja na ženama“ te smo u Puli dijelile letke protiv nasilja nad ženama koje je proizvela Ženske mreže Hrvatske. Podijelile smo oko 300 letaka.
Sudjelovali smo u izradi godišnjeg izvještaja ŽMH, kao i u radu fokus grupe o institucionalnim mehanizmima za zaštitu ženskih prava.

9. Direktna zaštita ljudskih prava

Tijekom 2006.  usmjeravali smo žene na pravne savjete koje provodi SKI. No, i pored toga 17 osoba nam se je obratilo za davanje savjeta i drugih oblika podrške.

Ostale aktivnosti članova CGI-a:
- Podržali smo aktivnost GONG-a i sudjelovali u radionici u SS Mate balota u Poreču.
- održali radionicu o ženskim pravima u SS A. Štifanić, u sklopu „Otvorenih vrata“;
- Aktivistica CGI-a je organizirala predavanje – žene u udžbenicima – koje je održano u Poreču, u knjižnici grada.
- Sudjelovali smo u radu okruglog stola o nasilju nad ženama u Umagu, u organizaciji Zajednice žena Bujštine, te uz sudjelovanje pravobraniteljice Gordane Lukač Koritnik i predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Gordane Sobol.
- Sudjelovali smo na Međunarodnoj konferenciji Mreže lijevih feministkinja „Nasilje i patrijarhat“ u Trstu (10/06).
- Radi nastavka edukacija članica povjerenstava organizirali smo predavanje i razgovor o ravnopravnosti spolova s uvodničarem prof. dr. Milanom Polićem (09/06)
Sudjelovali smo u aktivnostima Koalicije, sastancima, radionicama, Skupštini i sl.

Edukacija članica CGI-a:
- Radionice o EU fondovima, Brtonigla; Silvia Žufić i Manuela Krepčić,
- Nastavak radionica DOKUMENTE u Zagrebu, Manuela Krepčić
- Radionice organizacijskog razvoja u Stubičkim toplicama, u organizacije PDR, Manuela Krepčić
- Radionice za vođenje skloništa, uz podršku GOAP Trst, Manuela Krepčić i Silvia Žufić,
- Primjena SOKNO-a organizacijama civilnog društva, Silvia Žufić

Članstvo u mrežama:
- Koalicija za promociju i zaštitu ljudskih prava
- Ženska mreža Hrvatske, posredstvom

Članstvo u radnim tijelima:

Mladen Momčinović
1. Županijski tim za zdravlje
2. Savjet za razvoj civilnog društva u Istri
3. Partnerski odbor ROP-a IŽ
4. Koalicija – Programski tim «Podizanje svijesti o važnosti poštivanja ljudskih i građanskih prava», član

Silvia Žufić – Skupština Sigurne kuće Istra

Manuela Krepčić – Skupština Sigurne kuće Istra

Vera Šverko – predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Poreča

Ranka Šepić:
1. članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina,
2. regionalna koordinatorica ŽMH za Istru i Rijeku

Biserka Momčinović
1. Ženska mreža – regionalna koordinatorica za Istru i PGŽ
2. Koordinacija za ljudska prava IŽ, članica
3. Upravni odbor SDF-a, članica
4. Upravni odbor CESI Zagreb, članica
5. Povjerenstvo za jednakost spolova IŽ, članica
6. Koordinacijski odbor Sigurne kuće Istra, članica

Ružica Mitrović Maurović
1. Skupština Koalicije za promociju i zaštitu ljudskih prava
2. Radna grupa Ministarstva pravosuđa za donošenje zakona o BPP
3. Koalicija – Programski tim «Podizanje svijesti o važnosti poštivanja ljudskih i građanskih prava», članica

Brojčani pokazatelji:
Broj sudionika:
- Radionice za vaninstitucionalnu skrb o starijim osobama 25
- Slika starenja u Istri - prezentacije 30
- Radionice za udruge 30
- Tribina o ZPP, Pula 40
- Tribina o mandatu vlasti, Pula 40
- Okrugli stol o nasilju Umag 30
- OS Poreč (prekršajni sudovi), Poreč 20
- OS društvena odgovornost, Pula 30
- Tribina povodom 09.11. Poreč 50

VIDI MENE u Puli, Poreču, Bujama, Brtonigli, Pazinu 100
- SS Mate Balota, Poreč 60
- SS A Štifanić, Poreč 30
- dan protiv rasizma, Pula 40
- predavanje o ravnopr. Poreč 20

Distribucija letaka:
- redovna distribucija letka „tko to tamo još uvijek šuti“ 1000
- povodom Nacionalnog dana protiv nasilja, Pula 1000
- povodom Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama, Pula 1500

Medijsko praćenje:
Tiskani mediji prenijeli su naša pripćenja ili su pratili događanja koja smo mi organizirali.
Press cliping sadrži oko 80 članaka, od toga najveći broj je objaljen u lokalnom Glasu Istre.