Potpisujem za ljudska prava!

imageCentar za građanske inicijative Poreč organizira javnu akciju 10. prosinca 2013. na Trgu slobode u Poreču, s početkom u 11 sati.

Akciju organiziramo na Dan ljudskih prava povodom Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama te kao dio aktivnosti u sklopu međunarodne kampanje «16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama».

Aktivnost je posvećena kampanji «Potpisujem!» radi pridobivanje podrške građanki i građana te donositelja odluka za ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji je međunarodni ugovor i sveobuhvatan pravni okvir koji će se primjenjivati na sve oblike nasilja nad ženama, uključujući i nasilje u obitelji.

Usvojena je 7. travnja 2011. godine a stupa na snagu nakon 10 ratifikacija. Hrvatska je potpisala Konvenciju 22. siječnja 2013. i još nije ratificirala.

Naš je cilj pospješiti ratifikaciju Konvencije VE i njenu punu implementaciju.

Države članice Vijeća Europe i druge potpisnice ove Konvencije, u težnji za stvaranjem Europe bez nasilja nad ženama i nasilja u obitelji prepoznaju:

- da je nasilje nad ženama manifestacija povijesno nejednakih odnosa moći između žena i muškaraca, koji su doveli do dominacije nad ženama i diskriminacije žena od strane muškaraca i do sprečavanja punog napretka žena
- strukturalnu narav nasilja nad ženama kao rodno utemeljenog nasilja te da je nasilje nad ženama jedan od ključnih socijalnih mehanizama kojim se žene prisilno stavlja u podređeni položaj u odnosu na muškarce
- s velikom zabrinutošću da su žene i djevojčice često izložene teškim oblicima nasilja kao što su nasilje u obitelji, seksualno uznemiravanje, silovanje, prisilni brak, zločini počinjeni u ime takozvane "časti" i sakaćenje ženskih spolnih organa, koji predstavljaju tešku povredu ljudskih prava žena i djevojčica i glavnu zapreku postizanju ravnopravnosti žena i muškaraca
- stalna kršenja ljudskih prava tijekom oružanih sukoba koja pogađaju civilno stanovništvo, posebno žene u obliku široko rasprostranjenog ili sustavnog silovanja i seksualnog nasilja te mogućnost porasta rodno utemeljenog nasilja tijekom i nakon sukoba
- da su žene i djevojčice izložene većem riziku rodno utemeljenog nasilja nego muškarci
- da nasilje u obitelji nerazmjerno pogađa žene te da muškarci također mogu biti žrtve nasilja u obitelji

TV spot za podizanje svijesti o problemu nasilja nad ženama i podršku ratifikaciji i primjeni Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji:

http://www.youtube.com/watch?v=sttlnHy4yXw

Svoj potpis možete ostaviti na službenoj stranici projekta:
http://www.potpisujem.org/hr/
Autor: nataša, 12/06/13 u 03:08 PM
(0) KomentariPermalink

Stranica 1 od 1